elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: toetmem

toetmem , toetmèm , toetemèm , geheel hetzelfde; ’t is mie toetmèm = gij kunt handelen zooals u goeddunkt, ’t kan mij niets schelen; Friesch ien tôet mem. ’t Fransche tout de même = insgelijks, evenzoo.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
toetmem , tutmem , Geheel ʼt zelfde, tout de même. ʼt Is hier ʼs middes altît (i)eenen tutmem: zurkool met eerappels òf eerappels met zurkool. ʼt Is mîn (i)eenen tutmem. ʼt Is me onverschillig.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
toetmem , tutmem , Geheel hetzelfde, tout de même. ʼt Is hier ʼ s middags altît (i)eenen tutmem: zurkool met (i)eerappels òf (i)eerappels met zurkool. ʼt Is mîn (i)eenen tutmem. Het is me onverschillig.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
toetmem , toetememme , ééne toetememme, precies hetzelfde, één pot nat
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
toetmem , toetmem , teutmem , m , [F.: tout le même] een pot nat ’t Is een toetmem! Het is een een pot nat!; Det is mien eën teutmem [F.: toute le même] Dat is me om het even; hetzelfde, om het even ’t is allemól een teut mem Het is allemaal hetzelfde.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
toetmem , toetmem , ’t is allemaal één toet mem (vermoedelijk van Franse tout (allemaal) en même (zelfde)
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
toetmem , ien-toet-mem , in de zegswijze ’t is ien-toet-mem, het is hetzelfde (liedje). – ’t Is mit dat stel ien-toet-mem, het is met dat stel twee handen op één buik. Het woord is een verbastering van Frans un(e) tout-même.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
toetmem , eêntoetmèm , bijwoord , hetzelfde. Zegswijze: ‘t Is ammel eêntoetmèm. ’t Is allemaal hetzelfde. ’t Is lood om oud ijzer. ’t Zèn tweej hande op êêne bùik. Van ’t Frans tout le même.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
toetmem , toetmem , toetemem, tutemem, tuutmem, tuutmen , altijd met ien (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe). Ook toetemem, tutemem (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, noord), tuutmem (Midden-Drenthe), tuutmen (Zuidwest-Drenthe) = geheel hetzelfde, om het even Het is mij netgeliek, het is ien tutemem (Sti), Dat is mij almaol één toetmem, ze moet het non zölf maor uutmaken (Bei), Het is iene toetmem, wat ik oe zegge één pot nat (Hgv), Het is ien tuutmem, hoe aj het doet (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
toetmem , één-toet-mem , geheel hetzelfde
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
toetmem , toetmèèm , tuutmèèm , 1. hetzelfde praatje, herhaling van woorden. ’t Is altied dezelfde toetmèèm, as hie bie oe kump; niejs vertelt hie niet, altied ’t zelfde preutien. 2. eentonig gezeur. ’t Is met oe altied dezelfde tuutmèèm.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
toetmem , toetmaem , toetmem , bijvoeglijk naamwoord , (beide var. ook niet aaneen geschreven) toetmem, eender, bijv. Et is ien toetmaem ’t zijn twee handen op één buik
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
toetmem , toutmem , zelfstandig naamwoord , [Fra, tout de même] hetzelfde Ze binne daer allemael êênder, ’t is êên toetmem Ze zijn daar allen eender, het is één pot nat; ’t Is altijd êên toet mem Het is altijd hetzelfde
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
toetmem , [hetzelfde] , tut mem , (W) hetzelfde
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
toetmem , toet maem , (< fr. tout même) 1. aan één stuk door; 2. één-toet-mem, precies hetzelfde (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
toetmem , toetmem , bijwoord , eender (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
toetmem , êentoetmèm , uitdrukking , van gelijke aard; GG dès ammòl êentoetmèm - dat is van hetzelfde laken een pak van Fr. ‘tout de même'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
toetmem , êen tiet-mèm , toetmèm , bijwoord , uitdrukking; hetzelfde, gelijk; uit Frans ‘tout-même’, verbasterd tot twee woorden voor de borst van de vrouw; Cees Robben – [Onderwijzer:] Wes ’t verschil tussen ruiteketuit en bonnefooi... [leerlinge:] Volgens men is dè één tiet-mem, mister.. (19840120); Frans Verbunt - êene toetmèm - alles gelijk (fr. tout de même); WNT TOETMEM, toetemem, zelfstandig naamwoord  verbastering van fr. tout de même - geheel hetzelfde (in div. dialecten)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal