elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afzouten

afzouten , ofzoltjen , ofzolten , (afzouten) = een kind op Sint-Nikolaas een papieren zakje met zout op het bord leggen, met of ook zonder eenig suikergoed, als teeken dat het niets meer van den goudhailigman te wachten heeft, (aan wien hij dan trouwens ook niet meer gelooft.) – v. Dale: afzouten (gew. in Frieschland en Groningen (van kinderen) ze op ʼt Sinterklaasfeest met een zakje zout afschepen. (Voor rekening van dat Woordenb. blijft het slot van het art.: In sommige dorpen van Groningerland komen de jongelieden vóór eene bruiloft aan het jonge paar in optocht hunne geschenken brengen en bieden daarbij “de solte koek” aan, een gebak, dat er lekker uitziet, maar oneetbaar is door overmaat van zout. Het is als ʼt ware een afscheid voor hen, die nu rijp zijn om den huwelijken staat in te gaan.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afzouten , ofzolten* , bij v. Dale afzouten.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
afzouten , ofzolten , ofzoltjern , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , Ook ofzoltjern (Veenkoloniën in bet. 2. en 3.) = 1. ten einde zouten Most dat zwien eerst ofzolten en dan keunt wie wal vort (Bov) 2. afschepen Laot oe niet ofzolten (Pes), Je wordt daor bij de deur ofzolten (Rol), Dei hef e mooi ofzoltjerd (Eco) 3. te grazen nemen Hie hef hum ongenadig ofzolten (Sle) 4. (wederk.) zich drukken (Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied, Kop van Drenthe) Doe most die der nait ofzolten (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afzouten , ofzoolten , werkwoord , 1. afschepen, met een kluitje in het riet sturen 2. terechtwijzen, slaag geven 3. als straf of waarschuwing: een zakje zout geven met Sinterklaas
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal