elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hierzo

hierzo , [hierheen] , hers , voor hierwaarts.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
hierzo , hierzoo , hier, op de vraag: woar bistoe? (of: woar bin ie?) = waar zijt gij? – Ook zooveel als: kom hier! bv. tegen een hond. – En in den uitdroep: och! hierzoo - - - = och! hoe heet hij nu ook maar – Vgl.: doarzoo = daar; woarzoo? = waar? (Zij worden ook elders gehoord.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hierzo , hierzoo* , enz., ook elders in de spreektaal. Ook hoort men wel den uitroep: och, hierzoo …, voor: och, hoe heet hij (of: het) nu ook weer, enz.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hierzo , [hier ter plaatse] , hierzoo , hier; te dezer plaatse.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
hierzo , hierzo , hierzoot , bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied). Ook hierzoot (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) = op déze plaats Waor lig die baal dan Och doe je doppen dan ok is lös hierzoot! (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hierzo , hierzo , hierzoot, hierzoet , voornaamwoordelijk bijwoord , hierzo
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
hierzo , ierzoot , ierzo , (bijwoord) , hierzo.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal