elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: madeland

madeland , mijdeland , medenland , in geschrifte en ook op de Friesche grens: medenland = laag land in de kleistreken. Zie: made.
madelanden, de lage weidelanden tusschen Groningen en Fokshol. Zie: made.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
madeland , maadland , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Daarnaast meedland. Hooiland; in tegenstelling met zaadland (zeedland) en weidland. Thans verouderd. – Zie maad. || Een stucke maedlandts … leggende in tlaenges weer, Hs. U. 19, f° 21 r° (Assendelft, a° 1579), prov. archief – Evenzo eertijds elders in N.-Holl. || Item noch omtrent half gers meedlant, Hs. v. Egmond E, f° 7 v° (a° 1457). Twee geersen maedlants, ald., f° 8 r°. – Maadland wordt in Friesl. nog gebezigd in tegenstelling met greid.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
madeland , meedelanden , zie: made .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
madeland , maoland , maodeland, maodland , het , maolanden , Ook maodeland (niet in en rond Sle), maodland. (Pdh) = madeland, laaggelegen weidegrond As het in het maolaand ’s zommers nat was, mussen de pèerde zakken um de benen hebben om wegzakken te voorkomen (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
madeland , maodelaand , maodlaand , zelfstandig naamwoord , et; laag gelegen hooiland, vaak drassig grasland
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal