elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: voorwerk

voorwerk , veurwark , voorwerk , in geschrifte voorwerk, voorheen eene soort van convent, thans nog de benaming van sommige buurten of boerderijen in de Ommelanden, o.a. het Auwerder Veurwark = Aduarder Voorwerk; Fransummer -, Gasthoester-, Westeremder Veurwark, Voorwerken te Fransum, Garsthuizen en de Westeremden. Oudtijds: voerwarck, Westeremder, Werumer convent voerwarck, enz. Oostfriesch förwark (Vorwerk), o.a. het Loegumer Vorwerk; Hoogduitsch Vorwerk. Ten Doornk. zegt, dat het de naam van bijzondere landgoederen en stichtingen waren, die òf nabij de kom der dorpen liggen, òf vroeger grondbezit van kloosters en riddergoederen waren en buiten de grens daarvan lagen, – “Oudtijds werd het door praedium (landhuis, hoeve, landgoed) vertolkt, en eigenlijk zooveel als: bijbehoorende landerijen, wat bij een klooster of riddergoed behoorde, er, op zich zelven staande, een deel van uitmaakte. Later heette men praedium elk deel dat afgescheiden lag van de hoofdbezitting; voorwerk zulk een deel dat op zich zelf stond en afzonderlijk beheerd werd. Soms hadden zij de inrichting en de heerlijke rechten als het riddergoed zelf.”
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
voorwerk , voorwerk , zie veurwark *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
voorwerk , voorwark , het , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = transport Vaorwarkers waren vake kleine boerties mit een stuk of wat koenen en die namen as bijverdienste vaorwark an (Ruw), z. ook spandienst
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
voorwerk , veurwark , zelfstandig naamwoord , et 1. voorwerk 2. zie veurbouw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
voorwerk , vuuerwerk , (onzijdig) , voorwerk
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal