elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zinnen

zinnen , zinnen , lust gevoelen tot, zijne zinnen stellen op iets; ’t zint hōm nijt (= ’t hoagt = ’t handt = ’t loent = ’t kopt hōm nijt) = ’t is niet naar zijn’ zin, hij doet het met tegenzin. – zinnen ook = meenen; ik zinde op (dei of dei) = ik meende dat (die of die) het was, ik stelde mij dien persoon voor. Drentsch zinnîgen, Friesch sinnige = naar den zin zijn. Oostfriesch sinnen = op iets peinzen; trek gevoelen, iets verlangen. Zie: zin 1, zin 2, [en ook:] loenen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zinnen , zinnen* , (b), hiervoor ook gissen. Zie ook zin * (bl. 582.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
zinnen , zinne , werkwoord , Zinnen, behagen. De vervoeging luidt: zinne – zinde/zon – zind/zonnen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zinnen , zinne , zinde, gezint , zinnen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
zinnen , zinnen , zwak werkwoord, onovergankelijk , zinnen, passen Is er wat gebeurd, wat oe niet zint? (Bro), Garriet giet naor de fabriek, mar het zint hum niks heeft het er niet naar de zin (Eri), Geert was een leive jong, as het hum zinde (Pei), Het zint hum niet vandage hij is niet in een goed humeur (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zinnen , zinnen , naar de zin zijn
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zinnen , zinnen , werkwoord , aanstaan, bevallen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal