elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bedrongen

bedrongen , bedrōngen , bedrōngd, bedringd , als ineengedrongen, op elkander gepakt; men zit hier zoo bedrongen, ie mouten wat opschikken. Middel-Nederlandsch bedrongen, voltooid deelwoord van: bedringen, Middel-Hoogduitsch bedringen. In eig. zin = dringen, drukken, verdringen, tegen iemand aandringen. (Verdam art. bedringen). Nog heden wordt in dezen zin in gewestelijke taal, bv. in Overijsel het woord bedrungt gebruikt, (Verdam art. bedrongen.) Nedersaksisch drange sitten, Hoogduitsch gedrange sitzen. Vgl. benopen. (v. Dale: gedrongen zitten, staan, liggen, enz.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bedrongen , bedrongen* , Hoogduitsch liever “gedrängt”, hoewel “gedrange” of “gedränge” ook goed is.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
bedrongen , bedrongd , bedrungd, bedrongen, bedrungen , (niet Zuidoost-Drents veengebied). Ook bedrungd (Zuidwest-Drenthe, noord), bedrongen (Veenkoloniën, Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), bedrungen (Zuidwest-Drenthe, zuid) = dicht opeen, ingeklemd De bieten stunden er aordig bedrongd op (Gro), Ie wussen niet better, mar wat lagen ij aaid bedrongd in de bedstee (Pdh), Wie zaten bedrongen in de baanke (Vtm), zie ook drong, bedrokt
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bedrongen , bedrongen , bedrungen , (Midden-Drenthe). Ook bedrungen (Zuidwest-Drenthe, zuid) = gedrongen, klein Het is een bedrungen kereltie (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bedrongen , bedrongen , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , in het gedrang, opeengedrongen tussen anderen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal