elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inslaan

inslaan , insloagen , (Ommelanden) = intappen (Oldampt Westerwolde), voor zoover het beteekent: inschenken van koffie en thee; ʼt eerste ook voor inschenken van wijn, jenever, enz.; ʼt laatste alleen als het vocht uit eene tap komt. Drentsch insloagen, inslaon = inschenken, ingieten, bv. van een borrel; Westfaalsch intappen, Hoogduitsch einzapfen. (v. Dale: intappen = tappende indoen, vullen.) Zie ook: sloagen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
inslaan , insloagen* , zie ook sloagen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
inslaan , insjlaon , isjlaon , sjlouch in, haet of is ingesjlaage/sjlouch in, haet of is igesjlaage , inslaan. Ich gaon ’t kaoren insjlaon: ik ga een begin maken met het maaien van de rogge.; isjlaon inslaan. Hae haet gout gėt igesjlaage: hij heeft een behoorlijke voorraad ingeslagen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
inslaan , inslaon , sterk werkwoord, (on)overgankelijk , 1. stuk slaan Ze hebben vannaacht bai de buurman de raomen inslaogen (Rod) 2. inslaan van de bliksem Keer op keer sluug het in (Eri) 3. ingieten, inschenken (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) Ik meeinde daw hen hoes zulden, mor ij laot je ja nog een borrel inslaon (Eex), Ze mouten er wat waoter bij inslaogen (Eel) 4. (voorraad) inslaan Wij hebt eerpels veur de winter in eslaone (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
inslaan , inslaoge , inkopen , Vur de vekansie gôn we nog van alles inslaoge, anders moet'te giender metiin te véld. Voor de vakantie gaan we nog van alles inkopen, anders moet je ginds meteen op pad.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
inslaan , inslaon , werkwoord , 1. inslaan van goederen 2. flink eten, drinken 3. inslaan van ruiten e.d. 4. een richting nemen, een pad inslaan e.d. 5. inslaan van de bliksem 6. indruk maken, aanslaan 7. de leidsels aandoen 8. inspelen bij o.m. tennis
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
inslaan , iñslaon , werkwoord , slao in, sloog in, iñgesloge , inslaan
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
inslaan , iénsjloën , werkwoord , hamsteren , (zie 'slaan') VB: Es sommige lûi hure dat de benzien fors deurder wörd goën ze iénsjloën.; verkorten (van kledingstukken) iénsjloën (zie 'slaan') VB: De môs mich de moûwe get iénsjloën
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
inslaan , inslaon , (werkwoord) , inslaan.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
inslaan , [inslaan ] , inslaon , 1. inslaan 2. voorraad aanleggen , Dao is de bliksem ingeslage.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
inslaan , inslaon , sterk werkwoord , inslaon - sloeg in - ingeslaon , inslaan; (hij slao in); Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - der et roejke ingeslaon hèbbe (vB Tilburgse Taalplastiek 1969) - de laatste adem uitgeblazen hebben (Weverstaal; zie onder roejke); WBD inslaon (II:1038) - inslaan: inschieten v.d. weefspoel; ook: durslaon, slaon, inschiete, schiete of gôoje; WBD III.4.4:88 'inslaander' = hevige donder; ook 'inslag'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal